قرآن صوتی

دانلود صوت قرائت قرآن

و دانلود صوت ترجمه قرآن به تفکیک سوره به سوره

در این قسمت  شما می توانید فایل صوتی قرائت عربی قرآن و فایل صوتی ترجمه تک تک سوره های قرآن را دانلود نمایید. برای دانلود یکجای این فایل ها می توانید از بخش ” قرائت قرآن و ترجمه در یک فایل ” در سمت راست همین صفحه استفاده نمایید.

(ترتیل با صدای استاد شهریار پرهیزگار، با ترجمه استاد فولادوندو با اجرای ترجمه آقای هدایت فر)

دانلوددانلود ترجمهنام سورهمدت زمان
سوره فاتحه۰:۴۹
سوره بقره۲:۱۰:۰۴
سوره آل عمران۱:۱۶:۵۶
سوره نساء۱:۲۱:۳۴
سوره مائده۱:۰۱:۳۶
سوره انعام۱:۰۲:۲۰
سوره اعراف۱:۱۵:۲۸
سوره انفال۲۸:۰۰
سوره توبه۵۴:۵۸
سوره یونس۳۴:۰۷
سوره هود۴۰:۴۷
سوره یوسف۱۷:۴۶
سوره رعد۱۷:۴۶
سوره ابراهیم۱۷:۵۱
سوره حجر۱۲:۵۴
سوره نحل۳۸:۲۵
سوره اسراء۲۹:۳۰
سوره کهف۳۰:۴۷
سوره مریم۱۸:۰۷
سوره طه۲۳:۳۸
سوره انبیاء۲۳:۴۵
سوره حج۲۴:۲۸
سوره مومنون۲۳:۱۰
سوره نور۲۹:۲۵
سوره فرقان۱۷:۴۹
سوره شعراء۲۵:۴۸
سوره نمل۲۲:۵۲
سوره قصص۲۸:۴۱
سوره عنکبوت۲۰:۱۰
سوره روم۱۷:۳۵
سوره لقمان۱۱:۰۶
سوره سجده۸:۱۹
سوره احزاب۲۷:۰۶
سوره سبأ۱۷:۲۴
سروه فاطر۱۵:۱۵
سوره یس۱۴:۴۸
سوره صافات۱۶:۰۵
سوره ص۱۳:۰۳
سوره زمر۲۲:۳۳
سوره غافر۲۳:۳۵
سوره فصلت۱۷:۱۸
سوره شوری۱۷:۱۳
سوره زخرف۱۷:۲۲
سوره دخان۷:۲۱
سوره جاثیه۹:۲۶
سوره احقاف۱۱:۳۸
سوره محمد۹:۵۴
سوره فتح۱۰:۱۰
سوره حجرات۰۶:۴۶
سوره ق۰۶:۲۸
سوره ذاریات۰۷:۰۶
سوره طور۰۶:۱۶
سوره نجم۰۷:۱۵
سوره قمر۰۶:۴۳
سوره رحمن۰۷:۵۹
سوره واقعه۰۷:۵۷
سوره حدید۱۰:۳۷
سوره مجادله۰۹:۵۰
سوره حشر۰۸:۴۳
سوره ممتحنه۰۷:۰۵
سوره صف۰۴:۰۵
سوره جمعه۰۳:۰۸
سوره منافقون۰۳:۲۸
سوره تغابن۰۴:۲۱
سوره طلاق۰۵:۴۶
سوره تحریم۰۵:۱۵
سوره ملک۰۶:۴۰
سوره قلم۰۶:۴۳
سوره حاقه۰۵:۴۲
سوره معارج۰۴:۴۵
سوره نوح۰۴:۳۳
سوره جن۰۵:۲۶
سوره مزمل۰۴:۰۸
سوره مدثر۰۵:۳۶
سوره قیامه۰۳:۱۴
سوره انسان۰۵:۳۵
سوره مرسلات۰۴:۳۰
سوره نبأ۰۳:۴۵
سوره نازعات۰۳:۴۶
سوره عبس۰۳:۰۴
سوره تکویر۰۲:۰۴
سوره انفطار۰۱:۳۹
سوره مطففین۰۳:۲۸
سوره انشقاق۰۲:۱۵
سوره بروج۰۲:۱۸
سوره طارق۰۱:۳۰
سوره اعلی۰۱:۴۰
سوره غاشیه۰۲:۰۳
سوره فجر۳:۰۵
سوره بلد۱:۴۶
سوره شمس۰۱:۱۸
سوره لیل۰۱:۴۱
سوره ضحی۰:۵۹
سوره شرح۰:۳۵
سوره تین۰:۴۸
سوره علق۰:۳۵
سوره قدر۰:۳۹
سوره بینه۰۲:۰۰
سوره زلزله۰:۵۸
سوره عادیات۰۱:۰۱
سوره قارعه۰۱:۰۰
سوره تکاثر۰:۴۶
سوره عصر۰:۲۲
سوره همزه۰:۴۶
سوره فیل۰:۳۵
سوره قریش۰:۳۲
سوره ماعون۰:۴۲
سوره کوثر۰:۲۰
سوره کافرون۰:۳۶
سوره نصر۰:۲۹
سوره مَسَد۰:۳۳
سوره اخلاص۰۰:۲۰
سوره الفلق۰۰:۲۷
سوره ناس ۰۰:۴۱

دانلود صوت قرائت قرآن

و دانلود صوت ترجمه قرآن به تفکیک جزء به جزء

 

در این قسمت  شما می توانید فایل صوتی قرائت عربی قرآن و فایل صوتی ترجمه جزء به جزء قرآن را دانلود نمایید. برای دانلود یکجای این فایل ها می توانید از بخش ” قرائت قرآن و ترجمه در یک فایل ” در سمت راست همین صفحه استفاده نمایید.

(ترتیل با صدای استاد شهریار پرهیزگار، با ترجمه استاد فولادوند و با اجرای ترجمه آقای هدایت فر)

 

دانلوددانلود ترجمهجزء
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء اول
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء دوم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء سوم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء چهارم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء پنجم
 دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء ششم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء هفتم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء هشتم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء نهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء دهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء یازدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء دوازدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء سیزدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء چهاردهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء پانزدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء شانزدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء هفدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء هیجدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء نوزدهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیستم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و یکم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و دوم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و سوم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و چهارم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و پنجم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و ششم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و هفتم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و هشتم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء بیست و نهم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءدانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءجزء سی‌ام

دانلود صوت قرائت قرآن

به همراه صوت ترجمه قرآن به تفکیک آیه به آیه

 

در این قسمت  شما می توانید کل فایل های قرآن کریم را دانلود نمایید. در این فایل ها ابتدا یک آیه قرائت می شود، سپس ترجمه آیه خوانده میشود. 

(ترتیل با صدای استاد شهریار پرهیزگار، با ترجمه استاد فولادوند و با اجرای ترجمه آقای هدایت فر)

 

دانلودبخشحجم
دانلود قرآن صوتی به همراه ترجمه فارسیفایل نمونه1 MB
دانلود قرآن صوتی به همراه ترجمه فارسیبخش اول527 MB
دانلود قرآن صوتی به همراه ترجمه فارسیبخش دوم502 MB

دانلود صوت قرائت قرآن

در یک فایل با قرائت قاریان مختلف

 

در این قسمت شما می توانید صوت کامل ترتیل قرآن کریم با صدای قاریان مختلف ایران و جهان را به صورت یکجا دانلود نمایید.

 

دانلودبا صدایحجم
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءشهریار پرهیزگار196 MB
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءعبدالباسط191 MB
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءصدیق منشاوی217 MB
دانلود قرآن صوتی به صورت جزء به جزءشَحات اَنور205 MB

دانلود صوت ترجمه قرآن

در یک فایل 

 

در این قسمت شما می توانید صوت ترجمه قرآن کریم با صدای آقای هدایت فر و ترجمه استاد فولادوند را به صورت یکجا دانلود نمایید.

 

دانلودبا صدایترجمهحجم
دانلود ترجمه قرآن کریم به صورت یکجاآقای هدایت فراستاد فولادوند323.5 MB

منبع :  ketabdownload.com  ، sarzamindownload.com ، rasekhoon.net ، p313.ir ، yjc.ir

[تعداد: 14   میانگین: 3.9/5]