mjh385

راهنما

  • mjh385 
ظاهر نشدن دکمه ها ظاهر نشدن دکمه ها اگر دکمه های عملیاتی برای شما نشان داده نمی شود، در تلگرام دکمه مربع را فشار دهید. مانند تصویر زیر: